Litania do Najświętszego Imienia Jezusa – to jest litania, które pomaga nam w codziennej pracy

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, jasności światła wiecznego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, królu chwały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Jezu najmilszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu przedziwny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, wielkiej rady zwiastunie, zmiłuj się nad nami.
Jezu najmożniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłujący nas, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże pokoju, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dawco żywota, zmiłuj się nad nami.
Jezu, cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami.
Jezu, pragnący dusz naszych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże nasz, zmiłuj się nad nami.
Jezu, ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami.
Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobry pasterzu, zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami.
Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami.
Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami.
Jezu, wesele Aniołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, królu Patriarchów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, mistrzu Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nauczycielu Ewangelistów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, męstwo Męczenników, zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości Wyznawców, zmiłuj się nad nami.
Jezu, czystości Dziewic, zmiłuj się nad nami.
Jezu, korono Wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu. 1

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego, wybaw nas, Jezu.
Od gniewu Twego, wybaw nas, Jezu.
Od sideł szatańskich, wybaw nas, Jezu.
Od ducha nieczystości, wybaw nas, Jezu.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Jezu.
Od zaniedbania natchnień Twoich, wybaw nas, Jezu.

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, wybaw nas, Jezu.
Przez Narodzenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Dziecięctwo Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez najświętsze życie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez trudy Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją, wybaw nas, Jezu.
Przez krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez omdlenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw nas, Jezu.
Przez Zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, wybaw nas, Jezu.
Przez radości Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez chwałę twoją, wybaw nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”; † daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, * abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Albo:

Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, * albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Litania do Najświętszego Imienia Jezusa jest krótkie i można spokojnie przed codzienną pracą odmawiać. Daje siły! Polecam!

Dodatkowe informacje na temat Litania do Najświętszego Imienia Jezusa a tak na prawdę o imieniu Jezu.

Etymologia
Imię Jezus wywodzi się od hebrajskiego Yeshu lub w postaci degrogacyjnej, częściej używanej w Talmudzie hebrajskim Yeshua. Dołączone oznaczenie „nie do odparcia” lub „kto upadł od Boga”. Yeshu, które opiera się na semickim korzeniu y-š-š-ʕ (hebr. ישע‎), co oznacza „dostarczać; aby ratować” Yeshua, i jego dłuższa forma, Yehoshua, były w powszechnym użyciu przez Żydów w Drugim okresie Świątyni, a wiele żydowskich postaci religijnych nosiło imię Jezusa w Nowym Testamencie, a Joshua w Biblii hebrajskiej.

Pojawiły się różne propozycje, w jaki sposób należy tłumaczyć dosłowne etymologiczne znaczenie nazwy, w tym Yah saves, (jest) zbawienie, (jest) wołanie o zbawienie, (jest) wołanie o zbawienie, (jest) wołanie o pomoc, (jest) moja pomoc.

To wczesnobiblijna nazwa hebrajska יְהוֹשֻׁעַ Yehoshuaʿ została skrócona do późniejszej nazwy biblijnej יֵשׁוּעַ Yeshua`, jak stwierdzono w hebrajskim tekście wersetów Ezra 2:2, 2:6, 2:36, 2:40, 3:2, 3:8, 3:9, 3:3:10, 3:18, 4:3, 8:33; Nehemiasz 3:19, 7:7, 7:11, 7:39, 7:43, 8:7, 8:17, 9:4, 9:5, 11:26, 12:1, 12:7, 12:8, 12:10, 12:24, 12:26; 1 Kroniki 24:11; oraz 2 Kroniki 31:15 – jak również w biblijnej aramejce w wersecie Ezra 5:2. Te wersety biblijne odnoszą się do dziesięciu osób (w Nehemiasz 8:17, imię odnosi się do Joshua syna Nun).

Ta historyczna zmiana mogła być spowodowana przesunięciem fonologicznym, w wyniku którego osłabły fonologiczne fonemy gutturalne, w tym [h].[11] Zwykle tradycyjny element teoforyczny Yahu יהו został skrócony na początku imienia do יהו Yo-, a na końcu do יו -yah. W skurczu Yehoshuado Yeshua, samogłoska jest zamiast tego przodem do przodu (być może z powodu wpływu y w korzeniu triliteralnym y-š-ʿ). W okresie postbiblijnym skrócona forma Yeshu została przyjęta przez Żydów hebrajskich mówiących po hebrajsku, aby odnieść się do Jezusa chrześcijańskiego, jednak Yehoshua nadal była używana w odniesieniu do innych postaci zwanych Jezusem.[12] Jednak zarówno zachodnia, jak i wschodnia tradycja chrześcijańska Syrii używają odpowiednio aramejskiej nazwy ܝܫܘܥ (w skrypcie hebrajskim: ישוע) Yeshuʿ i Yishoʿ, w tym ʿayin.

Litania do Najświętszego Imienia Jezusa mogło też mieć inne brzmienie.

Pojawiły się różne propozycje, w jaki sposób należy tłumaczyć dosłowne etymologiczne znaczenie nazwy, w tym Yah saves, (jest) zbawienie, (jest) wołanie o zbawienie, (jest) wołanie o zbawienie, (jest) wołanie o pomoc, (jest) moja pomoc.[6][7][8][9][10]

To wczesnobiblijna nazwa hebrajska יְהוֹשֻׁעַ Yehoshuaʿ została skrócona do późniejszej nazwy biblijnej יֵשׁוּעַ Yeshua`, jak stwierdzono w hebrajskim tekście wersetów Ezra 2:2, 2:6, 2:36, 2:40, 3:2, 3:8, 3:9, 3:3:10, 3:18, 4:3, 8:33; Nehemiasz 3:19, 7:7, 7:11, 7:39, 7:43, 8:7, 8:17, 9:4, 9:5, 11:26, 12:1, 12:7, 12:8, 12:10, 12:24, 12:26; 1 Kroniki 24:11; oraz 2 Kroniki 31:15 – jak również w biblijnej aramejce w wersecie Ezra 5:2. Te wersety biblijne odnoszą się do dziesięciu osób (w Nehemiasz 8:17, imię odnosi się do Joshua syna Nun).

Ta historyczna zmiana mogła być spowodowana przesunięciem fonologicznym, w wyniku którego osłabły fonologiczne fonemy gutturalne, w tym [h].[11] Zwykle tradycyjny element teoforyczny Yahu יהו został skrócony na początku imienia do יהו Yo-, a na końcu do יו -yah. W skurczu Yehoshuado Yeshua, samogłoska jest zamiast tego przodem do przodu (być może z powodu wpływu y w korzeniu triliteralnym y-š-ʿ). W okresie postbiblijnym skrócona forma Yeshu została przyjęta przez Żydów hebrajskich mówiących po hebrajsku, aby odnieść się do Jezusa chrześcijańskiego, jednak Yehoshua nadal była używana w odniesieniu do innych postaci zwanych Jezusem.[12] Jednak zarówno zachodnia, jak i wschodnia tradycja chrześcijańska Syrii używają odpowiednio aramejskiej nazwy ܝܫܘܥ (w skrypcie hebrajskim: ישוע) Yeshuʿ i Yishoʿ, w tym ʿayin.

Do czasu napisania Nowego Testamentu, Septuagint już przetłumaczył ישוע Yeshuana język grecki Koine tak blisko jak to możliwe w III-wiecznym BCE, czego wynikiem jest Ἰησοῦς Iēsous. Ponieważ grecki nie miał odpowiednika semickiego listu ʃ shin [ʃ], został on zastąpiony przez σ sigma [s], a w nominatywnej sprawie dodano męski pojedynczy koniec [-s], aby pozwolić na wpisanie nazwy dla przypadku (imienny, oskarżycielski, itp.) w gramatykę języka greckiego. Samogłoska samogłoski masoretycznego Yehoshua lub Yeshuanie występowałaby w tym okresie w wymowie hebrajsko-aramejskiej, a niektórzy uczeni uważają, że niektóre dialekty upuściły dźwięk gardła ostatniego listu עayin [ע], który w żadnym wypadku nie miał odpowiednika w starożytnym greckim. Greckie pisma Filona z Aleksandrii[14] i Józefa często wymieniają tę nazwę. Występuje również w greckim Nowym Testamencie w Dziejach Apostolskich 7:45 i w Księdze Hebrajczyków 4:8, odnosząc się do Jozuego syna Nun.

Z greckiego, Ἰησοῦς Iēsous przeniósł się do łaciny przynajmniej do czasu Vetus Latina. Morfologiczny skok tym razem nie był tak duży jak poprzednie zmiany między rodzinami językowymi. Ἰησοῦς Iēsous został przetłumaczony na łaciński IESVS, gdzie stał przez wiele wieków. Łacińska nazwa ma nieregularne deklinacja, z genitywny, rodowity, ablacyjny, i wołacz Jesu, oskarżyciel Jesu, i mianownik Jezusa. Minuscule (mały przypadek) litery zostały opracowane około 800 i jakiś czas później U został wynaleziony, aby odróżnić samogłoskę dźwięku od spółgłoski dźwięku i J, aby odróżnić spółgłoskę od I. Podobnie, greckie minuscules zostały wynalezione mniej więcej w tym samym czasie, zanim nazwa została napisana wielkimi literami (ΙΗϹΟΥϹ) lub w skrócie (ΙΗϹ) z linijką nad wierzchołkiem, patrz również Christogram.

Współczesny angielski Jezus wywodzi się z Early Middle English Iesu (poświadczone z XII wieku). Nazwa ta uczestniczyła w Great Vowel Shift w późnym średniowiecznym angielskim (XV wiek). List J został po raz pierwszy odróżniony od I przez Francuza Pierre’a Ramusa w XVI wieku, ale nie stał się powszechny w języku angielskim aż do XVII wieku, tak więc na początku XVII wieku dzieła takie jak pierwsze wydanie Biblii w wersji króla Jakuba (1611) nadal drukował imię z I.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *